De Vlinder Activiteitencentrum

Verbindt mens en welzijn

Doelgroep en grondslag


Doelgroep

De (re-integratie) activiteiten en trajecten zijn voor onderstaande groepen die als gevolg van hun beperking niet (meer) of nog niet kunnen participeren:

 • De deelnemer is beperkt zelfredzaam, door een lichamelijke, zintuiglijke, cognitieve, verstandelijke of psychiatrische beperking of een combinatie daarvan;
 • De deelnemer kan als gevolg van de beperking of stoornis niet deelnemen aan betaald en begeleid werk of reguliere voorliggende voorzieningen;
 • De deelnemer dreigt de zelfregie over zijn leven kwijt te raken als gevolg van de problematiek;
 • De deelnemer heeft behoefte aan begeleiding.


Grondslag

Deelnemers met een somatische (som), psychiatrische (GGZ) psychogeriatrische (PG) aandoening/beperking, een verstandelijke (VG) en/of lichamelijke (LG) handicap met beperkingen op het terrein van:

 • Sociale zelfredzaamheid;
 • Het bewegen en verplaatsen;
 • Het psychisch functioneren;
 • Het geheugen en de oriëntatie;
 • Het vertonen van probleemgedrag. 

 Onze ondersteuning

 Bestaat uit de onderstaande hoofdcategorieën: 

 • Arbeidsmatige activering en dagbesteding; 
 • Re-integratietraject;
 • Ontwikkelingsgerichte activiteiten of educatieve trajecten;
 • Recreatieve belevingsgerichte dagbestedingsactiviteiten;
 • Sociale en fysieke weerbaarheid.

Leervormen

Wij hanteren persoonsgerichte begeleidings- of  leervormen. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke situatie van de deelnemer.

WMO

Voor de financiering van onze dienstverlening doen wij een beroep op de WMO. Wij houden rekening met de wet waar gemeenten sinds 1 januari 2015 mee werken, waarbij mensen met een indicatie worden ondersteund op het gebied van: dagbesteding, zelfredzaamheid, participatie, maatwerkvoorziening en activering.